Aviation Careers Information
 
 
ตัวอย่างการประกาศรับสมัครของ การบินไทย
 
 • Aircraft Engineers
  Qualifications
  ++ อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  ++ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอากาศยาน เครื่องกล ไฟฟ้า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.5
  ++ สามารถไปปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา และสถานที่บริษัทฯ เปิดทำการบินในต่างจังหวัดได้
  ++ สัญชาติไทย
  ++ ผู้สมัครชายต้องผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบของทางราชการแล้ว
  ++ ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษา อังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีคะแนน 450 คะแนนขึ้นไป (การทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ++ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้ดี
  ++ หากมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นวิศวกร หรือช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  ++ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  ++ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี
  ++ มีความคล่องตัวและสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง http://www.thaiairways.com ...และจะต้องนำเอกสารประกอบการสมัครงานดังระบุข้างล่างนี้มายื่น ณ กองบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 3 ชั้นล่าง (ห้องรับสมัครงาน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่........ - ........ เวลา 08.30 – 16.30 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  ++ รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  ++ สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรพร้อมสำเนา Transcript หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงการสอบผ่านครบถ้วน ทุกวิชา รวมทั้งเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาต่อเนื่อง (กรณีศึกษาในสายวิชาชีพ)
  ++ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ++ ผู้สมัครชายต้องมีสำเนาหลักฐานแสดงการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบของทางราชการ (รับเฉพาะ สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
  ++ ใบรับรองผลคะแนนจากสถาบัน TOEIC ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด (รับเฉพาะฉบับจริง ที่ไม่ใช่สำเนาเท่านั้น)
  สำหรับผู้ที่เคยสมัครงานกับบริษัทฯ ไว้แล้ว หากประสงค์จะสมัครในตำแหน่งงานดังกล่าว กรุณาสมัครอีกครั้งหนึ่ง ตามรายละเอียดทาง website ดังกล่าว
   

   
  ตัวอย่างการประกาศรับสมัครของ Bangkok Airways
   
 • Aircraft System Engineer
  Qualifications
  ++ Male.
  ++ Thai nationality.
  ++ Height at least 160 cm.
  ++ Bachelor’s degree in Aerospace or equivalent in Science degree.
  ++ Fluent in English communication skills; writing, reading and speaking.
  ++ Experience in Aircraft Maintenance on any ATR72, B717 and A320 or related field is a plus, but not required. Experience in structure of repairs is also a plus.
  ++ Must be a self-starter, responsible, reliable and a strong believer in teamwork.
  ++ Good people skills and proper attitude.
 •  
     © Thai Technics.Com All Rights Reserved