Aviation Careers Information
 
 
ตัวอย่างการประกาศรับสมัครของ การบินไทย
 
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่างเครื่องบิน
  Qualifications
  ++ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ++วุฒิการศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ หรือโรงเรียนช่างฝีมือทหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์
  หรือสถาบันการบินพลเรือน สาขาช่างบำรุงอากาศยาน (A/M)
  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
  ++มีความรู้ภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 350 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ++มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
  ++สามารถทำงานเป็นผลัดได้
  ++สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิได้
 •  
  +++++++++++++++++++++++++++++
   
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่างเชื่อมและช่างโลหะ
  Qualifications
  ++ชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ++ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม และโลหะแผ่น ช่างอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิต
  ++ มีความรู้ภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 270 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ++ มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
  ++ สามารถทำงานเป็นผลัดได้
  ++ ปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง
 •  
  +++++++++++++++++++++++++++++
   
  สนใจสามารถสมัครผ่านทาง www.thaiairways.com โดยสมัครในตำแหน่งงานที่สนใจได้เพียง 1 ตำแหน่งงาน ทั้งนี้ จะต้อง Print ใบสมัครที่กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเรียบร้อยแล้วจากระบบพร้อมนำเอกสารประกอบการสมัครงานฉบับจริงพร้อมสำเนา ดังระบุด้านล่างนี้ มายื่นกับทางบริษัทฯ ด้วยตนเองเท่านั้น ระหว่างวันที่ .........-..........เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ กองบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 3 ชั้นล่าง (ห้องรับสมัครงาน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  ++สำเนา Transcript หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชา จำนวน 1 ชุด
  ++สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  ++สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  ++ใบรับรองผลคะแนนจากสถาบัน TOEIC ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
  ++ผู้สมัครชายต้องมีสำเนาหลักฐานแสดงการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบของทางราชการ (รับเฉพาะ สด. 8 หรือ สด. 43 เท่านั้น) จำนวน 1 ชุด
  ++รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   

   
 • Aircraft Mechanics and Overhaul Shop Mechanic
  Qualifications
  ++ อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  ++ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาฟิสิกส์ สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องมือกล ช่างเครื่องกล ช่างโลหะแผ่น ช่างเชื่อม ช่างเคมี ช่างเทคนิคการผลิต ช่างท่อและประสาน ช่างเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
  หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ หลักสูตรช่างอากาศยาน ช่างสื่อสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  หรือ สถาบันการบินพลเรือน สาขาช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (A/M) ช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารการบิน (C/M) และช่างบำรุง รักษาอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศยาน (A/I)
  หรือโรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ เหล่าสื่อสาร
  หรือโรงเรียนช่างฝีมือทหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  หรือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอากาศยาน สาขาเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาโลหะการ
  ++ สามารถไปปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา และสถานีที่บริษัทฯ เปิดทำการบินในต่างจังหวัดได้
 • นอกจากคุณสมบัติข้างต้นของตำแหน่งแล้ว ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ด้วย
  ++ สัญชาติไทย
  ++ ผู้สมัครชายต้องผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบของทางราชการแล้ว ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษา อังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) โดยมีระดับคะแนนดังนี้
         - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 450 คะแนนขึ้นไป
         - วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 350 คะแนนขึ้นไป
         - วุฒิการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หรือโรงเรียนเหล่าทัพ 350 คะแนนขึ้นไป
          (การทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ++ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้ดี
  ++ หากมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นวิศวกร หรือช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  ++ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  ++ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี
  ++ มีความคล่องตัวและสามารถทำงานล่วงเวลาได้
  ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง www.thaiairways.com ..... และจะต้องนำเอกสารประกอบการสมัครงานดังระบุข้างล่างนี้มายื่น ณ กองบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 3 ชั้นล่าง (ห้องรับสมัครงาน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่........... - ........... เวลา 08.30 – 16.30 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  ++ รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  ++ สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรพร้อมสำเนา Transcript หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงการสอบผ่านครบถ้วน ทุกวิชา รวมทั้งเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาต่อเนื่อง (กรณีศึกษาในสายวิชาชีพ)
  ++ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ++ ผู้สมัครชายต้องมีสำเนาหลักฐานแสดงการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบของทางราชการ (รับเฉพาะ สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
  ++ ใบรับรองผลคะแนนจากสถาบัน TOEIC ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด (รับเฉพาะฉบับจริง ที่ไม่ใช่สำเนาเท่านั้น)
  สำหรับผู้ที่เคยสมัครงานกับบริษัทฯ ไว้แล้ว หากประสงค์จะสมัครในตำแหน่งงานดังกล่าว กรุณาสมัครอีกครั้งหนึ่ง ตามรายละเอียดทาง website ดังกล่าว
   

   
  ตัวอย่างการประกาศรับสมัครของ Bangkok Airways
   
 • Engine Shop Technician
  Qualifications
  ++ Male.
  ++ Age not over 35 years old.
  ++ Thai Nationality.
  ++ Height at least 160 cm.
  ++ Aircraft / Engine Maintenance training Graduated or equivalents.
  ++ Good command in English.
  ++ Must possess an adequate toolbox and tools.
  ++ Experience in Borescope Inspection and knowledge in Microsoft Office would be an asset.
  ++ Able to work hard, good responsibility, show initiative of ideas, good relations and good teamwork.
  ++ Able to work overnight at both Donmuang and Suvarnabhumi Airport.
 •  
   
 • LINE MAINTENANCE MECHANIC
  Job Description:
  ++Perform aircraft schedule maintenance tasks such as system operations
  ++checks, line maintenance
  ++Trouble shooting of aircraft systems
  Qualifications
  ++ Male, age not over 40 years old
  ++Thai nationality
  ++Height at least 165 cm
  ++Aircraft Maintenance traning graduated
  ++Line Maintenance experiences would be an asset
  ++Knowledge of English language is essential
  ++The person would have to be responsible and show initiative
  ++Must possess an adequate toolbox and tools
  ++Must be familiar with all the procedures used for maintenance or repairs on the aircraft or equipments

 •  

   
  ตัวอย่างการประกาศรับสมัครของ Thai Air Asia
   
 • Aircraft Mechanic
  Requirement
  ++ Thai national, male/ female, age between 20 – 35 years old;
  ++ Graduated from Civil Aviation Training Centre or Air Force School or Aeronautical Engineering or equivalent.
  ++ Strong leadership, communication and interpersonal skills;
  ++ Minimum 3 years in aircraft maintenance related field;
  ++ Excellent command in English, both writing and speaking or have more than 400 TOEIC Score.
 •  

   
  ตัวอย่างการประกาศรับสมัครของ Nok Air
   
 • Aircraft Mechanic
  Requirement
  - High vocational graduate in Aircraft Mechanic
  - Good command in written and spoken English
  - Good communication, interpersonal skills and Teamwork
  - Be able to work under pressure and time constraint
  - Able to work in shift work
 •  

   
  ตัวอย่างการประกาศรับสมัครของสายการบินอื่นๆ
   
 • Aircraft Mechanic
  Requirement
  - Be at least 20 years old.
  - Thai Nationality
  - Military Exempted
  - Graduated from aircraft maintenance or equivalent.
  - Good command in English.
  - Able to company work aptitude and expectations.
  - Able to work in shift work and relocated working area.
  - Be able to work under pressure and time constraint.
  - Experience in aircraft maintenance or related field would be an advantage.
  - TOEIC score 400 up
 •  
   
     © Thai Technics.Com All Rights Reserved