Aviation Careers Information
 
 
ตัวอย่างการประกาศรับสมัครของ การบินไทย
 
Simulator Engineer
 
 • ตำแหน่ง Simulator Engineer Trainee
  Qualifications
  ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขา คอมพิวเตอร์ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร และ สาขาอิเลคโทรนิคส์ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5
  - อายุไม่เกิน 25 ปี
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600คะแนนขึ้นไป หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
  - - - - Paper- base Test 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - - - - Computer base Test 173 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - - - - Internet base Test 61 คะแนนขึ้นไป
  - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  - สามารถทำงานเป็นผลัดได้

  เอกสารที่ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องนำไปยื่นในวันรายงานตัวสอบได้แก่
  - สำเนา Transcript หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ชุด
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  - สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
  - ผู้สมัครชายต้องมัสำเนาหลักฐาน แสดงการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบของทางราชการ (รับเฉพาะ สด. 8 หรือ สด. 43 เท่านั้น) จำนวน 1 ชุด
  - รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  - ใบรับรองผลคะแนนจากสถาบันการทดสอบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นเอกสารแสดงหลักฐาน
 •  
  ++++++++++++++++++++++++++
   
     © Thai Technics.Com All Rights Reserved