Bangkok Time
 ความเป็นมาและจุดมุ่งหมาย ของ  website  นี้
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสายการบินที่สนามบินกรุงเทพฯ
ตาราง วัน / เวลา และ เที่ยวบิน ของการบินไทย ทุก เที่ยวบิน ทั่วโลก
งานด้านการบิน
เวลาปัจจุบัน ของเมืองต่างๆทั่วโลก
links ไปยังสายการบินสำคัญต่างๆทั่วโลก
links ไปยังสายการบินต่างๆภายในประเทศ
Links ไปยัง Low Cost Carrier
ระยะทางและระยะเวลาทำการบิน
อุณหภูมิเฉลี่ยตามเมืองต่างๆทั่วโลก
ข้อควรทราบในการนำของติดตัวขึ้นเครื่อง
ข้อควรทราบในการนำกระเป๋าใส่ไปกับเครื่อง
อักษรย่อ 2 และ 3 ตัวของสายการบิน
อักษรย่อ  3 ตัวของสนามบิน

Select Aircraft
Visitor Statistics