Back to English

 
AIRCRAFT NAVIGATION SYSTEM
 
Aircraft Navigation
 
NAV DIAL
 
Navigation Introduction
 
VHF Omni Range
VOR
 
Automatic Direction Finder
ADF
 
Long Range Navigation
LORAN
 
Global Positioning System
GPS
 
 
Website Recommend :
Bangkok Hotels
Thailand Hotels
Thailand Hotels Directory
Thailand Bangkok Hotels
Thailand Golf Course
 
NAVIGATION INTRODUCTION
 
การหาทางไปจากที่หนึ่งถึงอีกที่หนึ่ง เรียกว่า NAVIGATION การนำเครื่องบินจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง เป็น ส่วนที่สำคัญที่สุดในการเดินทาง การเขียนแนวเส้นทางลงในกระดาษ หรือบนแผนที่ไปยังที่ที่กำหนด ซึ่งในอดีตกำหนดให้ เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ เช่น Navigator งานนี้ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน และก็ไม่ค่อยจะเที่ยงตรง ซึ่งมันต้องอาศัยการสังเกตุ และ ต้องใช้ แผนที่ เครื่องมือการเดินทาง และเครื่องคิดเลข ทุกวันนี้การนำร่องทางอากาศ เป็นศิลปที่เกือบจะสมบูรณ์ เครื่องช่วยนำร่องทั้งภายนอก และ ระบบที่อยู่บนเครื่องบิน จะช่วยนำร่องเครื่องบินไปเป็นระยะทางพันพันไมล์อย่างเที่ยงตรง ซึ่งมันเป็นความฝัน เมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมา
 
The Method of Navigation
สามแบบหลักของการนำร่องทางอากาศ ได้แก่ :
1. Pilotage , 2. Dead Reckoning , 3. Radio.
 • Pilotage หรือ Piloting เป็นวิธีทั่วๆไป สำหรับการนำร่องอากาศยาน วิธีนี้นักบินรักษาแนวการบิน หรือ ทิศทางการบิน โดยการตามแนวสังเกตุจุดต่างๆบนพื้นดิน โดยปกติก่อนทำการบิน จะเตรียมการก่อนการบินหรือวางแผนก่อนการบิน นักบินจะลากเส้นบนแผนที่การบิน เพื่อวางเส้นทางการบิน นักบินจะสังเกตุจุดสังเกตุต่างๆ บนพื้นดิน เช่นทางหลวง ทางรถไฟ แม่น้ำ สะพานต่างๆ เมื่อนักบินบินผ่านจุดสังเกตุ ต่างๆ นักบินก็จะขีดบนแผนที่ ถ้าเครื่องบินไม่บินผ่านจุดสังเกตุที่กำหนดบนแผนที่ นักบินก็จะรู้ทันทีและต้องทำการแก้ไข
 • Dead Reckoning เป็นระบบนำร่องที่สำคัญที่ใช้ ตอนแรกๆ ของการบิน มันเป็นวิธีที่ Lindberg ใช้ในการบิน ข้าม มหาสมุทร ATLANTIC ครั้งแรกนักบินใช้วิธีนี้เมื่อบินข้ามพื้นน้ำอันกว้างใหญ่ หรือทะเลทราย วิธีนี้จำเป็นต้องใช้ความสามารถ และประสบการณ์มากกว่าแบบ PILOTAGE วิธีนี้อาศัย เวลา ระยะทาง ทิศทางที่จะไป นักบินต้องรู้ระยะทางจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่ง และมุมที่จะไป นักบินจะศึกษาจากแผนที่ ที่เตรียมก่อนการบิน นักบินวางแผนเส้นทางบิน ล่วงหน้า แล้วนักบินจะคำนวนเวลาที่แน่นอนว่าจะใช้เวลาเท่าไรที่จะไปถึงจุดที่กำหนด ขณะที่บินด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอากาศนักบินใช้เข็มทิศ ในการรักษาทิศทางการบิน การบินโดยวิธี Dead reckoning นี้ไม่ใช่วิธีที่ประสบความสำเร็จทุกครั้งของการนำร่องทางอากาศ เพราะว่าการเปลี่ยนทิศทางของลม มันเป็นพื้นฐานของการบินแบบ VFR
 • Radio Navigation เป็นวิธีที่ใช้โดยนักบินเกือบทุกคน นักบินสามารถตรวจสอบจากแผนที่ทางอากาศว่าสถานีส่ง สัญญาณ วิทยุ ที่นักบิน จะปรับคลื่นเพื่อรับความถี่นั้นจากสถานี เข็มหน้าปัดที่ครื่องรับสัญญาณก็จะบอกนักบินว่า ขณะนี้กำลังบินไปในทิศทางใด

  ดูตัวอย่างแผนที่การบิน และการเตรียมแผนที่ก่อนการบิน : click here
 •  
  นักบินมีเครื่องช่วยการนำร่อง หลายชนิดที่ช่วยเขาในการบินขึ้นบินและ การลงจอดอย่างปลอดภัย เครื่องช่วยนำร่องที่สำคัญระบบต่อเนื่อง ของการ ควบคุมการจราจรทางอากาศ และการดำเนินการทั่วโลก การควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วไป จะใช้จอเรดาร์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณที่กำลังบิน อยู่ตามแนว ที่อนุญาตให้บิน เครื่องบินโดยสารจะมีเรดาร์พิเศษ ที่สามารถรับและส่ง ซึ่งเรียกว่า TRANSPONDER มันจะรับสัญญาณเรดาร์ จากหน่วยควบคุมกลาง และสะท้อนกลับ เมื่อสัญญาณ กลับ ถึงสถานี มันก็จะแสดงภาพของเครื่องบินให้เห็นบนจอเรดาร์
  นักบินมีวิธีการพิเศษในการนำร่องข้ามทะเล โดยทั่วไปจะมีอยู่สามวิธีคือ:
  1. Inertial Guidanceระบบนี้จะมี computer และอุปกรณ์ พิเศษอื่นที่จะบอกนักบินว่าขณะนี้ตำแหน่งของเครื่องบินอยู่ ณ ตำแหน่งใด
  2.LORAN Long Range Navigation เครื่องบินจะมีอุปกรณ์ สำหรับรับสัญญาณวิทยุ ที่ส่งจากสถานีส่งสัญญาณตลอดเวลา สัญญาณจะชี้ให้เห็นว่า เครื่องบินขณะนั้นอยู่ ณ ตำแหน่งใด
  3.GPS Global Positioning System. เป็นระบบเดียวในขณะนี้ที่บ่งบอกตำแหน่งได้แม่นยำบนพื้นโลกทุกเวลา ทุกแห่งหน และในทุกสภาพอากาศ เครื่องรับบนเครื่องบิน จะรับสัญญาณจากดาวเทียม ที่โคจรรอบโลก
   
  TERMINOLOGY( ขออนุญาตไม่แปลในส่วนนี้ครับ )
   
  ADF Automatic Direction Finder. An aircraft radio navigation which senses and indicates the direction to a Low/Medium Frequency non-directional radio beacon (NDB) ground transmitter.
  DME Distance Measuring Equipment. Ground and aircraft equipment which provide distance information and primary serve operational needs of en-route or terminal area navigation.
  EAT Estimated Approach Time
  EFIS Electronic Flight Instrument System , in which multi-function CRT displays replace traditional instruments for providing flight, navigation and aircraft system information, forming a so-called " glass cockpit ".
  ETA Estimated Time of Arrival
  GPS Global Positioning System . A navigation system based on the transmission of signals from satellites provided and maintained by the United States of America and available to civil aviation users.
  HDG Heading. The direction in which an aircraft's nose points in flight in the horizontal plane, expressed in compass degrees (eg. 000 or 360 is North, 090 is East)
  HSI Horizontal Situation Indicator. A cockpit navigation display, usually part of a flight-director system, which combines navigation and heading.
  IFR Instrument Flight Rule . prescribed for the operation of aircraft in instrument meteorological condition.
  ILS Instrument Landing System . consists of the localizer, the glideslope and marker radio beacons (outer, middle, inner). It provides horizontal and vertical guidance for the approach.
  INS Inertial Navigation System. It uses gyroscopes and other electronic tracking systems to detect acceleration and deceleration, and computes an aircraft's position in latitude and longitude. Its accuracy, however, declines on long flights. Also called IRS, or Inertial Reference System.
  KNOT (kt) Standard Unit of speed in aviation and marine transportation, equivalent to one nautical mile per hour. One knot is equal to 1.1515 mph., and one nautical mile equals to 6,080 feet or 1.1515 miles. One knot is equal to one nautical mile per one hour.
  LORAN C Long Range Navigation is a Long-Range low frequency Radio Navigation. Its range is about 1,200 nm by day to 2,300 nm. by night.
  MAGNETIC COURSE Horizontal direction, measured in degrees clockwise from the magnetic north.
  MACH NUMBER Ratio of true airspeed to the speed of sound. Mach 1 is the speed of sound at sea level. Its values is approximately 760 mph.
  NDB Non-Directional Beacon. A medium frequency navigational aid which transmits non-directional signals , superimposed with a Morse code identifier and received by an aircraft's ADF.
  RMI Radio Magnetic Indicator. A navigation aid which combines DI ,VOR and /or ADF display and will indicate bearings to stations, together with aircraft heading.
  RNAV Area Navigation. A system of radio navigation which permits direct point-to-point off-airways navigation by means of an on-board computer creating phantom VOR/DME transmitters termed waypoints.
  TACAN TACtical Air Navigation. Combines VOR and DME and used by military aircraft only.System which uses UHF frequencies , providing information about the bearing and distance from the ground station we have tuned into.
  TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System. Radar based airborne collision avoidance system operating independently of ground-based equipment. TCAS-I generates traffic advisories only. TCAS-II provides advisories and collision avoidance instructions in the vertical plane.
  TRANSPONDER Airborne receiver / transmitter which receives the interrogation signal from the ground and automatically replies according to mode and code selected. Mode A and B wre used for identification, using a four digit number allocated by air traffic control. Mode C gives automatic altitude readout from an encoding altimeter.
  VFR Visual Flight Rules. Rules applicable to flights in visual meteorological conditions.
  VHF Very High Frequency. Radio frequency in the 30-300 Mhz band, used for most civil air to ground communication.
  VOR Very High Frequency Omnidirectional Range. A radio navigation aid operating in the 108-118 Mhz band. A VOR groun station transmits a two- phase directional signal through 360 degrees. The aircraft's VOR receiver enables a pilot to identify his radial or bearing From/To the ground station . VOR is the most commonly used radio navigation aid in private flying.
  VORTAC A special VOR which combines VOR and DME for civil and military used . System provides information about the bearing and distance from the ground station we have tuned into.
   


  © 2001-2007 Thai Technics.Com All Rights Reserved
  Contact Webmaster